Verslag inloopbijeenkomst over de bouwstenen voor gebiedsontwikkeling “Klaarwater”

Op 2 november vond de eerste informatiebijeenkomst plaats over de voorgenomen ontwikkeling van Klaarwater. Van de Mheen Planontwikkeling B.V. en Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek B.V. lieten de eerste bouwstenen zien (link naar posters en filmpje). Een kleine 200 geïnteresseerden van meer dan 120 adressen toonden hun interesse.

Image

Reageren op de posters kon tijdens de bijeenkomst en via onze website tot 15 november. De ingekomen reacties, zorgen en suggesties zijn gebundeld naar een aantal onderwerpen:

Aansluiting op de bestaande wijk

De gemaakte opmerkingen hebben betrekking op de vrijheid van de huidige bouw en het groen. Er is veelvuldig aandacht gevraagd voor voldoende vrije ruimte tussen de huidige bouw en de nieuwbouw. Ook de hoogte van de nieuwe woningen is een zorg voor de privacy. De nadrukkelijk wens is om met de plaatsing van de huizen en de ramen op verdiepingen rekening te houden om privacy zo veel mogelijk te waarborgen.

Architectuur

De wens is woningen die lang mooi blijven, zonder trendgevoelige kenmerken.

Bouw en bouwverkeer

Er zijn zorgen geuit over de woningen op de Oostendorpsstraat. De fundering is gevoelig voor trillingen. En rondom veiligheid: rond de bouw in Hoevelaken West werden veel inbraken gepleegd.

Huidige situatie

Er wordt meerder keren aandacht gevraagd voor flora en fauna in het gebied, de bomenrij aan de noordzijde van het plangebied en de loop van de Hoevelakense Beek.

Programma en andere functies

Er zijn verschillende suggesties binnen gekomen uiteenlopend van voetbalvelden en spelgelegenheid voor oudere kinderen, tot uitbreiding van het vogelbosje om te spelen, ontmoetingsplekjes, een supermarkt, een park-achtig-iets, veldjes voor ongeorganiseerde sport, een rommelmarkt en oranjefeest, hondenlosloopgebied en routes voor onder andere het lunchommetje.

Ontsluiting en de A1

Veruit de meeste reacties hebben betrekking op de overbelasting van het wegennetwerk rondom het plangebied. Er is begrip voor de woningbouw en nieuwe woningen. Maar de gemene deler in de reactie is dat een dergelijk uitbreidingsplan vraagt om een goed infrastructuur of verkeerplan met de gemeente en dat er veel meer rekening gehouden moeten worden met de huidige bewoners. De wegen zijn nu al erg druk. De Koninginneweg is lastig over te steken vanwege de drukte. Veel sluipverkeer vanaf Barneveld, die binnendoor gaan om files te vermijden. Daarnaast best wat vracht-/landbouwverkeer. Hoe gaat dit wanneer er verkeer van meer dan 1.000 huizen bijkomt van zo'n grote woonwijk?! Zoveel woningen in Klaarwater, zoveel extra auto's, dat wordt een verkeersinfarct.

Krijgt de A1 hoge geluidschermen? Hoe zit het met stikstof? Wordt een bypass naar de snelweg overwogen? Is het knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de snelweg gereed voordat de woningen worden gebouwd? Ook een rondweg vanaf Terschuur en Zwartebroek aansluitend op de snelweg, wordt als mogelijke uitkomst gesuggereerd. Een enkeling ziet het ook als kans om de Oosterdorpsstraat te ontlasten, door oa. de weg naar Hoevelaken( de Oosterdorpstraat) vanuit Zwartebroek en Terschuur in de ochtend alleen toe te laten voor bestemmingsverkeer (zoals op de Stoutenburgerlaan) zodat automobilisten worden gedwongen om de nieuwe ontsluiting te gaan nemen. Niet alleen woon-werkverkeer is een zorg. Ook het verkeer van ouders die kinderen naar school brengen en verkeer van bewoners naar de dorpskern voor een boodschap. De dorpskern is nu al zeer druk.

School

Verschillende reacties gingen over de juiste plek voor de school: aan de rand of niet.

Duurzaamheid

Mensen zien kansen om mee te liften op ontwikkelingen over gasvrij, grondwarmte en glasvezel van de nieuwe wijk.

Verkeer en verkeersveiligheid

Reacties betreffen o.a. zorgen over het fietsverkeer van de wijk richting centrum! Er is nu geen directe fietsroute. Er dienen meer snelheidsremmers te komen en veilige weg voor de fietsers. En het verzoek om veilige oversteekplaatsen vanuit de wijk Middelaar over de Koninginnenweg. Bewoners van de Oosterdorpstraat vragen zich af of als hun straat binnen de bebouwde kom komt te liggen er auto’s geparkeerd mogen worden.

Woningen

Reacties vragen om een diversiteit aan woningtypes: appartementen, seniorenbouw of een knarrenhof: levensloopbestendig en betaalbaar en mogelijk dat dit voor doorstroom zorgt. En ook graag starterswoningen voor onze kinderen, evenals betaalbare huurwoningen, huizen voor alleenstaanden, vrije kavels van 500m2 (uitgevoerd door vd Mheen of Schoonderbeek) en betaalbare huizen voor middenklasse. Snelbouw of prefab woningen worden gezien als kans om wachttijd te verkorten!

Openbaar Vervoer

Er wordt aandacht gevraagd voor Station zuid. Bewoners wensen dat bussen niet meer via de Oosterdorpsstraat gaan ivm zeer gevaarlijke verkeerssituaties met schoolkinderen

Overig

Er wordt aandacht gevraagd om in centrum te investeren. De Werkgroep Ontwikkeling Leefbaar Middelaar Oost (OLMO) is in 2020 opgezet met als doel de leefbaarheid van de huidige wijk Middelaar te behouden en een kwalitatief goede aansluiting op de nieuwe wijk Klaarwater te bewerkstelligen. Werkgroep OLMO geeft te kennen namens de bewoners van de wijk Middelaar mee te willen denken en adviseren over de wijze waarop het plan van Klaarwater vorm krijgt.

Reactie op de plek van de Hoevelakense Beek

De Hoevelakense Beek heeft tijdens de informatiebijeenkomst voor veel verwarring gezorgd. Dat lag niet aan de Hoevelakense Beek zelf, maar aan de wijze, waarop de beek ingetekend was. Op de tekeningen was de beek namelijk niet juist aangegeven, zodat bij menigeen het vermoeden rees, dat de beek verlegd zou worden. Excuses voor het feit, dat dit tijdens de avond niet adequaat werd rechtgezet.

Voor alle duidelijkheid dus: De Hoevelakense Beek wordt NIET verlegd, maar zal haar huidige tracé behouden. Wel wordt eraan gedacht om de beek te voorzien van natuurvriendelijke oevers, waardoor deze beek als centraal waterelement in de toekomst een belangrijke rol kan blijven spelen. Door de beek in een wat bredere groene zone op te nemen en ook beter zichtbaar te maken kan de Hoevelakense Beek uitgroeien tot een van de ruimtelijke dragers van het nieuwe woongebied.

Hoe het verder gaat

Het project bevindt zich in de onderzoeksfase. Op veel vragen die zijn gesteld is het antwoord dan ook nog niet bekend.

In overleg met de gemeente werken we de bouwstenen uit tot een eerste gebiedsvisie. Naar verkeerontsluiting en woningaantallen wordt de komende maanden intensief onderzoek gedaan. Deze gebiedsvisie is de aanzet tot een kaderstelling vanuit de gemeente. De kaderstelling stelt de gemeenteraad vast. Daarna kunnen we de ontwikkeling verder vormgeven en daar hoort ook allerhande onderzoeken bij naar o.a. flora en fauna, stikstof, etc. Uw input wordt zowel bij het maken van de kaderstelling als in de verdere ontwikkeling ingebracht en zorgvuldig afgewogen.

U heeft ook aangegeven graag op de hoogte te blijven. We gebruiken daarvoor onze website www.woneninklaarwater.nl en organiseren naar verwachting eind 2022 een nieuwe informatiebijeenkomst over het stedenbouwkundig ontwerp. De gebiedsontwikkeling Klaarwater is een plan dat gefaseerd tot ontwikkeling komt en duurt meerdere jaren.

Video

Video file

De eerste bouwstenen

Image
Image
Image
Image